11/27 CLUB EDGE pre『MOMENTUM』

CLUB EDGE pre 『MOMENTUM』 ●OPEN 18:30 ●Start 19:00 ●ADV Y2,000 + 1…